Ranks (top down)
menkyo-kaiden (white dogi, white belt, white hakama)
kaiden (white dogi, black belt, white hakama)
okuden (white dogi, black belt, white hakama)
chuden (white dogi, black belt, black hakama)
shoden (white dogi, black belt, black hakama)
shomokuroku (white dogi, white belt, black hakama)
kirigami (white dogi, white belt)
Techniques

Kenjutsu

 • Kihondachi
  1. Kesagiri
  2. Ashibarai-ukifune
  3. Kiriwari
  4. Tsukikaeshi
  5. Kuraidachi

 • Uradachi
  1. Mentachi-tsuke
  2. Kesatachi-tsuke
  3. Dôtachi-tsuke
  4. Gedan-kotedome
  5. Kyodachi-kotegiri
  6. Sokui-tsuke
  7. Mikiri-kenchûtai
  8. Naori-taichûken
  9. Kesagiri-sodesuri
  10. Enbiken

 • Aishin Kumitachi
  1. Kumitachi-kiridome
  2. Kumitachi-seigan
  3. Kumiwakare-tsukikaeshi
  4. Kumitachi-kaeshigote
  5. Kumiwakare-taoshiuchi

 • Jissen Tachigumi
  1. Tsukikaeshi
  2. Kiriwari
  3. Dôtachi
  4. Hayanuki fudôken
  5. Sodesuri-seigan
  6. Gedan-koteuchi
  7. Tsubamegaeshi
  8. Gyaku kesa
  9. Gasshô-daoshi
  10. Makitachi-oikomi

 • Kassen Tachi
  1. Sente-tsukiage
  2. Sente-seiganyaburi
  3. Sente-tsukikaeshi
  4. Sente-tsukadaoshi
  5. Sente-enbiken/Enbidaoshi
  6. Jôdan-nukidaoshi
  7. Gedan-nukidaoshi
  8. Fudôken
  9. Kesatsubushi
  10. Muniken

 • Tsubazeri
  1. Shirahadori
  2. Tsukatori-kotekujiki
  3. Tsukatori-gyakugaeshi
  4. Taoshiuchi
  5. Tasukagake-gyaku
  6. Ôkesatsubushi

 • Taoshiuchi
  1. Hikidaoshi
  2. Gasshô-daoshiuchi
  3. Aorigote
  4. Jôdan-nukiuchi
  5. Gedan-nukiuchi
  6. Fudôken

Jûjutsu

 • Idori
  1. Katamuna-dori
  2. Ryômuna-dori
  3. Tsukite-dori
  4. Uchite-dori
  5. Gyakute-daoshi
  6. Yorisoi-dori

 • Tachiwaza
  1. Katamuna-dori
  2. Ryômuna-dori
  3. Tsukite-dori
  4. Uchite-dori
  5. Sakate-daoshi
  6. Hikite-otoshi
  7. Kami-dori
  8. Eri-jime
  9. Nukite-jime
  10. Kiridome

 • Nagewaza
  1. Gasshô-nage
  2. Kirite-nage
  3. Kinukatsugi
  4. Koromo-nage
  5. Shimete-nage
  6. Yoko-sutemi
  7. Ma-sutemi
  8. Gasshô-kuzushi

 • Gussoku-dori
  1. Ganseki-otoshi
  2. Gandô-gaeshi
  3. Sumiiri-gyakudaoshi
  4. Tasukidori
  5. Sumiiri-gaeshi
  6. Ganseki-nage
  7. Byôbu-daoshi
  8. Hiji-kujiki
  9. Kannuki
  10. Katate-dori

Naginata-jutsu

 1. Ashibarai-kotegaeshi
 2. Kiridome
 3. Oikomi
 4. Kiriwakare-kiridome
 5. Irimi-oikomi
 6. Makikomi-oikomi
 7. Kiriwakare-kumidaoshi
 8. Kiriwakare-kasumi
 9. Tsukabarai-hazushiuchi
 10. Funjin
 11. Yukiai
 12. Hidarikesa-nukiuchi
 13. Nukiuchi
 14. Irimi-hazushiuchi
 15. Kurumegiri
 16. Warizuki
 17. Jôdan-nukiuchi
 18. Gedan-nukiuchi
 19. Gasshô-taoshi

Sôjutsu

 1. Kyozuki
 2. Kyozuki-tsukikaeshi
 3. Oikomi
 4. Shimete-otoshi
 5. Yaburegachi
 6. Irimi-otoshi
 7. Hazushitsuki-oikomi
 8. Kasumi-otoshi
 9. Yukiai
 10. Yukiai-tomoetsuki

Kaiken-jutsu

 1. Sakate sodesurisegan
 2. Sakate shinnuki
 3. Sakate hayakaze
 4. Tsubamegaeshi
 5. Gedan Koteuchi
 6. Migi sumi
 7. Hidari sumi
 8. Makiotoshi

Jyôjutsu

 1. Ashibarai Suriagemen
 2. Ashibarai Kotegaeshi
 3. Bôshibari
 4. Empitsuki
 5. Jyôdan Koteuchi
 6. Gedan Koteuchi
 7. Enbiken
 8. Shinnuki
 9. Ô Kesatsubushi
 10. Bishamon Tsuki